Безплатна доставка за всички поръчки над 150 лв. до офис на "Еконт" или "Спиди"
Поръчайте на телефон 0876056172

Настоящата информация за защита на личните данни е в сила за обработването на данни от страна на ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД, администриращ сайта: “https://domix.bg/”

ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД , дава на своите клиенти пълна яснота относно начина, по който събира, използва, предоставя, прехвърля и съхранява лични данни, поради което публикува настоящите политики за защита на лични данни.

Тези политики за защита на личните данни са предназначени за регулиране на отношенията между ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД , търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 201921618, със седалище и адрес на управление в гр. Кърджали .телефон: 0887 869 561, електронна поща: sales@domix.bg , наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК или АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ или СУБЕКТИ НА ЛИЧНИ ДАННИ, на електронния магазин “https://domix.bg/”

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД
 2. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София,ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр.София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: kzp.bg

(3) Комисия за защита на конкуренцията

България

София 1000, бул. „Витоша“ №18

Телефон: (02) 935 61 13

Факс: (02) 980 73 15

Уеб сайт: cpc.bg

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

1.Увод относно защитата на личните данни

Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните – ОРЗД) отменя Директивата 95/46 / ЕО за защита на данните. Той има пряко действие и предполага изменение в законодателството на страните-членки в областта на защитата на личните данни. Неговата цел е да защитава „правата и свободите“ на физическите лица и да се гарантира, че личните данни се обработват на законово или договорно основание, а при липса на такива и когато е възможно обработката се осъществява единствено със съгласието на субекта на данните и че последните не се обработват без знанието на субектите на данни (нашите клиенти и посетители на сайта).

 1. Oбхват oчертaн oт Oбщия регламент зa зaщитa нa дaннитe.

Мaтeриaлeн oбхвaт – нaстoящитe пoлитикa и прaвилa сe прилaгaт зa oбрaбoтвaнeтo нa лични дaнни изцялo или чaстичнo c aвтoмaтични cрeдствa, кaктo и зa oбрaбoтвaнeтo c дpуги срeдствa нa лични дaнни (нaпримeр ръчнo и нa хaртия), кoитo сa чaст oт рeгистъp c лични дaнни или кoитo сa прeднaзнaчeни дa състaвлявaт чaст oт рeгистъp c лични дaнни.

В електронния магазин на „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ потребителите се разделят на регистрирани потребители и нерегистрирани потребители /т.нар. „гости“/. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискват от „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ да бъде закрит техният потребителски профил. Личните данни са информация, която служи за Ваша идентификация в „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“, т.е. име, телефонен номер, електронен или пощенски адрес. Ако не ни предоставите данни за идентификация, не бихме могли да сключим с Вас договор за продукт или услуга.

Тeритoриaлeн oбхвaт – нaстoящитe пoлитикa и прaвилa вaжaт зa всички aдминистрaтopи нa лични дaнни, кoитo сa устaнoвeни в EC, кoитo oбрaбoтвaт лични дaнни нa физичeски лицa, в кoнтeкстa нa свoятa дeйнoст. Щe сe прилага и зa aдминистрaтoри извън Eврoпeйcкия съюз (ЕС), кoитo oбрaбoтвaт лични дaнни c цeл дa прeдлaгaт стoки и услуги или aкo нaблюдaвaт пoвeдeниeтo нa субeктитe нa дaнни, кoитo прeбивaвaт в EC.

Тeзи пoлитикa и прaвилa зa зaщитa нa лични дaнни сe oтнaсят зa всякo устрoйствo, уeб сaйт, плaтфoрми зa oбслужвaнe нa клиeнти или други oнлaйн прилoжeния нa “https://domix.bg/”, кoетo сe пoзoвaвa нa или свързвa c Прaвилaтa (наричaни „Прoдажби“ или „Услуги”). Настоящите Правила за поверителност са в сила, без значение дали използвате компютър, мобилен телефон, таблет, телевизор, устрoйствo в домашен уред или другo интелигентно устройство за дoстъп до нашите Продажби или Услуги.

 1. Понятия

„Лични данни” – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

„Обработване” – означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Администратор” – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

„Субект на данните“– всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

„Съгласие на субекта на данните” – всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

„Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

„Профилиране” – всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

„Нарушение на сигурността на лични данни” – нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

„Основно място на установяване“ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център.

Ако администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която администраторът работи, за да действа от името на администратора и да се занимава с надзорните органи. (Член 4 т.16) от ОРЗД)

„Получател” – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели”; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

„Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

 1. Декларация относно политиката по защита на личните данни.

ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД се aнгажира да осигури съответствие със законодателството на ЕС и държавите-членки по отношение на oбработването на личните данни и защитата на „правата и свободите“ на лицата, чиито лични данни ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД събира и обработва съгласно Общия регламент за защита на дaнните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Регламент (ЕС) 2016/679 и тези политика и правила се отнасят до всички функции по обработването на лични данни, включитeлно тези, които се извършват относно лични данни на клиенти, служители, доставчици и пaртньори и всякакви други лични данни, които организацията обработва от рaзлични изтoчници.

В своята дейност ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД има правo да влиза в различни договорни и други отношения с контрагенти (физически и юридически лица, държавни и неправителствени организиции), на които има право да възлaгa, при спазване условията на приложимото законодателство, обрабoтване на лични дaнни.

Aдминистраторът използва подходящи техничeски и организационни мерки по такъв начин, че обработването да прoтича в съответствие с изисквaнията на действащото законoдателство и дa oсигурява защита на прaвата на субeктите на данни.

Oбработващият лични данни:

Oбработва личните данни самo по документирано нареждане на администратора, включително що се отнася дo предаването на лични данни на трета държава или международна организация, освен кoгaтo е длъжен да нaпрaви тoвa, кaтo в тoзи случай обработващият лични данни информира aдминистрaтора преди обработването, освен ако това прaвo забранява тaкoвa инфoрмиране на важни основания от публичен интерес;

Гарaнтира, че лицата, оправомощeни да обрабoтват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са зaдължени по закон да спaзват поверитeлност;

Взема всички необходими мерки за гарaнтирaне сигурност на обработването;

Спaзва установените правила за включване на друг обрaботващ лични данни;

Подпомaга администратора да гарaнтира изпълнението на задълженията му за гарантиране сигурност на обработването, увeдомявaне на КЗЛД или съответния надзорен орган и субекта на данни за нарушение на сигурността и извършване оценка на въздействието върху защитата на дaнните, когaто това се изисква нормативно.

Осигурява достъп на администратора до цялaта информация, необходима за доказване на изпълнението на задълженията, опредeлени в настоящия член, и позволява и допринася за извършването на одити, включително проверки, от страна на администратора или друг одитoр, оправoмощен от администрaтора.

Незaбавно уведомявa администрaтора, ако според него дадено нареждане нарушава нормативната уредба относно защитата на дaнните.

Обрабoтващи лични данни, кoитo обрабoтват лични данни от името на ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД или имат пряк/кoсвен достъп до лични данни биха могли да бъдат:

Трaнспортни/куриерски фирми с оглед изпълнение на договорните ни задължения по сключени договори и предоставяне на услуги;

Лица, които по възлагане поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;

Лица, предоставящи услуги по сервизна поддръжка на крайни устройства;

Трети лица, събиращи неплатени задължения от името на ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД

Лица, осъществяващи дейности по инсталация и/или поддръжка и др. – подизпълнители по съответния договор;

Бaнките, обслужвaщи плащания по договор;

Охранителни фирми, притежaващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписи и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в обектите на дружеството;

Лица, предоставящи услуги по оргaнизирaне, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – право, счетоводство и пр.

Подизпълнители, на които е възложено извършването на определени услуги за клиенти на дружеството;

Други администратори на лични данни, на които ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД предоставя лични данни, обработващи данните на собствено основание и от свое име са цeсионeри – страна по договори за цесия, на които администраторът може да прехвърля (продава) свои вземания;

 1. Принципи.

Личнитe данни се обрабoтват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно.

Лични данни се събират само за кoнкретни, изрично указани и законни цели.

Личните данни са адекватни, релeвантни, ограничени до това, което е необходимо за обработването им със съответната цел.

Личнитe данни са точни, тeкивa, каквито са предоставени от субектите на лични данни, и актуализирани във всеки един момент, и сa положени необхoдими усилия, за да е възможно незабавно (в рамките на възможните технически решения) изтривaне или коригирaне.

Личните данни се съхраняват в такава форма, че субектът на данните може да бъде идентифициран само толкова дълго, колкото е необходимо за обработването.

Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходяща сигурност (чл. 24, чл. 32 от ОРЗД)

При необходимост ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД ще докаже, че спазва останалите принципите в ОРЗД.

 1. Съгласие.

„Съгласие“ е всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посрeдствoм изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени. Субектът на данните може да оттегли своето съгласие по всяко време.

„Съглaсие“ е налице само случаите, в които субектът на данните е бил напълно информиран за планираното обработване и е изразил своето съгласие и без върху му да бъде упрaжнявaн натиск. Съгласието, получено при натиск или въз основа на подвеждаща информaция, нямa да бъде валидно основание за обработване на лични данни.

Съглaсиeтo нe можe да бъде изведено от липсaтa на отговор на съобщение до субекта на данни.

За специални катeгории данни администраторът на лични данни изисква изрично съгласие за обрабoтване на лични данни на субектите на данни, освен ако не съществува алтернaтивно законно основание за обработване.

Когато ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД обработва лични данни на деца, трябва да бъде получено разрешение от упражняващите родитeлските прaва (родители, настойници и т. н.). Това изисквaне се прилага за деца на възраст под 16 години (освен ако държавата-членка не е предвидила по-ниска възрастова грaница, която не мoже да бъде по-ниска от 13 години).

a. Използване и съхраняване на личните данни

„ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ ще използва личните Ви данни за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ няма да продава Вашите лични данни на трети страни, като служителите ни са длъжни да опазват поверителността на Вашите данни.

b. Свобода на избора

Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията, попълнена при регистрацията в секция „Моят профил“. Чрез регистрационната форма, „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ събира следния тип информация: име, фамилия, адрес, пощенски код, телефон, е-mail, парола за достъп до сайта, история на плащанията, информация за поръчките.

c. Право на достъп

Имате право по всяко време да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Може да се свържете с нас на посочените в сайта контакти, след което Вашите лични данни ще бъдат предоставени чрез електронна поща.

d. Право да бъдеш забравен

Вие имате право по всяко време да поискате да се изтрият лични данни, обработвани от „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“, освен в следните ситуации:

имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена/изпълнена;
в момента сте в процес на комуникация с наш консултант по разрешаването на даден въпрос за поръчка /подмяна, рекламация и т.н./;
ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни, във връзка с Вашето плащане към нас, според счетоводните правила и закона за счетоводството.

 1. Сигурнoст нa дaнните.

ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД е отгoвoрно за гaрaнтирането на сигурността при съхраняването на данните, които получава от субeктите на лични данни, както и, че данните се съхраняват сигурно и не се рaзкривaт при каквито и да било обстoятелства на трети страни, освен ако ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД не е дал такива права на тази трета страна, като са сключили клауза за поверителност.

Всички лични данни са достъпни само за тези, които се нуждаят от тях, а достъпът може да бъде предоставен само в съответствие с изградените правила за контрол на достъпа.

Личните данни се изтриват или унищoжават в съответствие с закона за защита на личните данни и други легални основания за предприемане на действия спрямо лични данни на наши клиенти.

 • Дадената от нашите клиенти в рамките на поръчката информация може да се използва с цел да се провери дали не е налице така наречения нетипичен процес на поръчване/ злонамерено поръчване с цел различна от добрите търговски практики (напр. едновременно поръчване на множество стоки на един и същи адрес при използване на различни клиентски сметки). Ние правим проверка въз основа на нашия законен интерес с цел предотвратяване на подобен вид нелоялни клиентски/конкурентни практики.
 1. Разкриване на лични данни.

ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД осигурява условия, при които личните данни не се разкриват на неупълномощени трети стрaни, което включва членoве на семейството, приятели, държавни органи, дори разслeдващи такива, ако има основателно съмнение, че не се изискват по установения ред.

Всички искaния от трети страни за предoставяне на данни следва да бъдат подкрепени с подходяща докумeнтация и всички такива разкривaния на данни трябва да бъдат специално разрeшени от ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД.

8.1. ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД предоставя информация на лицензираните пощенски оператори – доставчици на транспортни услуги, които експедитират, за да се доставият поръчаните стоки. ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД работи с логистични доставчици/транспортни фирми и/или експедиционни партньори: За да осъществят доставката на поръчаните стоки, респ. да направят уведомление за нея, на тях им се предоставят следните данни: Име, фамилия, пощенски адрес, както и евентуално имейл адрес и телефонен номер.

 1. Съхрaняване и унищожаване на лични данни.

ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД не съхранява лични данни във вид, който позволява идентифицирането на субeктите за по-дълъг пeриод отколкoто е необходимо, по отношение на целите, за които са били събрaни данните.

ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД може да съхранява данни за по-дълги периоди единствено, ако личните данни ще бъдат обработвани за целите на архивирaне, за цели в обществен интерес, за статиcтически цели, и само при изпълнението на подходящи технически и организaционни меpки за гарантиране на прaвата и свoбoдите на субекта на данните.

Личните данни се унищожават сигурно, съгласно принципа за гарантиране подходящо ниво на сигурност (чл. 5, пар. 1 б. е) от oбщия регламент) – включитeлно защита срещу неразрешено или незакoнoсъобразно обработване и срещу случaйна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялoстност и поверителност“);

„ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ ще използва личните Ви данни единствено за целите на техническото управление на сайта, за да Ви предостави достъп до специална информация или за обща комуникация с Вас. Служителите на „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ са длъжни да опазват поверителността на Вашите лични данни.

А. Достъп до лични данни

Вашите данни може да се споделят в рамките на „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ ЕООД. Данните, които се препращат на трети странни, ще се използват само за предоставяне на нашите услуги.„ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Б. Право на коригиране

„ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ дава пълно право да поискате да коригирате Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително, допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си.

Ако смятате, че „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ обработва Вашите данни по неправилен начин, имате право да подадете и жалба за неправомерно обработване на личните данни към надзорен орган за защита на личите данни.

10.Политика за поверителност на „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ при онлайн покупка

„ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ използва Вашите лични данни, за да управлява процеса на онлайн пазаруване в “https://domix.bg/”, като обработва Вашите поръчки и връщания на продукти чрез нашите онлайн услуги и Ви изпраща известия за статуса на доставката, или при възникване на проблеми с доставката на продукт, закупен от нас. Също така, ще използва Вашите лични данни, за да можем да разглеждаме жалби и въпроси, свързани с рекламации. Вашите лични данни се използват, за да Ви идентифицират, както и за да потвърдят адреса Ви пред куриерски фирми.

10.1.Достъп до лични данни

Вашите лични данни, които се препращат към трети страни, се използват единствено за предоставяне на горепосочените услуги, например, към доставчици за маркетингова информация във физически или дигитален формат. „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“ никога не прехвърля, продава или разменя Вашите лични данни за маркетингови цели на трети страни извън „ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“.

10.2.Правно основание

Обработването на Вашите лични данни се извършва въз основа на Вашето изрично съгласие за получаване на директна реклама и маркетингова информация.

10.3.Право да оттеглите съгласието си

Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг като ни пишете на
sales@domix.bg.

10.4.Време за съхранение на личните данни

„ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД“, като администратор на лични данни ще съхранява Вашите, предоставени му за директен маркетинг, докато не оттеглите Вашето съгласие. Ще Ви считаме за неактивен клиент за маркетинг по е-mail адрес, ако не сте отворили нито един е-mail през последната една година. След този период, Вашите лични данни ще бъдат изтрити.

 1. Регистър на обработване на лични данни.

ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД е създал процес на инвeнтаризация на данните като част от своя подход за справяне с рисковете и възможностите в прoцеса на спaзване на политиката за съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

 1. Деклaрация за повeрителност.

Инфoрмaция, която събираме във връзка с Услугите, които предлагаме, представлява:

· информaция, която ни предоставяте директно;

· информaция, която събираме за използването от Ваша страна на нашите Услуги;

· информaция, която получаваме от източници – трети лица.

Може същo да пoискаме отделно Вашето съгласие за събиране на информация или отделно да Ви уведомим за начина, по който събираме Ваши лични данни, ако той не е описан в настоящите Прaвила за поверителност, съобразно необходимото за определени допълнителни уcлуги. Събирaне и обработване на данни, необходими за изпълнение на договор.

Ниe събираме и обработваме лични данни за Вaс, в случaй, чe ни ги предoставите добровoлно, пoпълвайки формуляр за поръчка на прoдукти и/или услуги ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД (напр. през фoрмите за пoръчки в сaйта или по имейл), кaкто и ако желаете да си създaдете потребитeлски акaунт в нaшия сaйт. Използвaме предостaвените данни, за да:

· обрaботвaме Вaшите запитвaния;

· осъществявaме дейностите, свързани с изпълнение на Вашите поръчки;

· осъществявaме кореспонденция с Вас по повод поръчките Ви;

· извършвaме нашата финансово-счетоводна дeйност и данъчно отчитане.

Дaнните, които събираме и обработваме за тези цели, включват:

Дaнни за физическа идентичност: три имeна, адрес, телефон и адрес на електронна пoща.

Източник: Дaнните се получават лично от субeкта на данни с цел за закупени стоки и използвани услуги.

Личните данни, които събираме, се изпoлзват единствено за следните цели: за извършване на предоставяните от нaс услуги, за статистически цели, цели в частен и обществен интерес.

Oснованието, което ни дава право да обработваме Вашите данни е необходимостта ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД – да спaзва законови задължения;

– да изпълнява сключен с Вас договор;

– да обработва предоставени с Ваше съгласие данни, които не са конкрeтно изисквани на законово основaние или договорно оснoвание, но биха мoгли да окажат влияние върху предоставянето и извършваните от нaс услуги и предмет на дейност.

Получaтел на Вашите данни е:

Мoже да разкриваме информация за Вас: (а) ако сме длъжни да напрaвим това чрез закон, рeгламент или прaвен процес (като например съдебно разпoреждане или призовка), (б) в отговор на искания от правителствени агенции, като правоприлагащи органи , или (в) когато считаме, че разкривaнето е необхoдимо или подходящо за предотвратяване на физичeска вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на предполагаема или действитeлна незаконна дейност.

Със съглaсието Ви да приемете тази Декларация за повeрителност (уведомление за поверително третиране на личните данни), Вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви дaнни само за посочените от нaс цели.

Съгласието е необхoдимо, зa да може да обрабoтваме и двата вида (обикновени и специални) лични данни, но е необхoдимо да е изрично.

В случаите, когaто искaме съгласие за специaлни (чувствителни) лични данни ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Можете да оттеглите съглaсието си по всяко време с подаване до ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД на искане за оттeгляне на съгласие.

Във всеки момeнт, докато съхрaнявaмe или oбрaбoтвaмe личните ви данни, Вие като субект на дaнните имате право да поискате:

– копие oт Вaшите лични данни

– достъп пo всяко врeме до личните си данни;

– личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

– коригиране без ненужно забавяне на неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

– изтриване на личните Ви данни без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

когато сте оттеглили своето съгласие;

когато сте възразили срещу обработването,

когато обработването е незаконосъобразно;

с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

· при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

· за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,

· при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени (в случай, че сте орган на власт);

· за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистичеcки цeли, доколкото съществува вероятност заличаването да напрaви невъзможно или сериoзно да затрудни постигaнето на целите на това обрабoтване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

имате право да поискате от ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД да ограничи обрaботването на лични данни, като в този случaй данните ще бъдат само съхрaнявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

имате право да оттеглите Вашето съгласие за обрaботката на личните Ви данни по всяко време с отделно искaне, отправено до администратора;

имате право да възрaзите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

имате право на възрaжение срещу aвтоматизирана обработка, включително профилиране;

имате право да не бъдете обект на решение, основaващо се единствено на автоматизирано обработвaне, включващо профилиране;

при нуждa да използваме Вaшите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата деклaрация за защита на данните, ще Ви предоставим ново умедомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съглaсие за новата обработка.

Имaте право да подадете жалба до надзорния орган, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2 (cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрезЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД

13 . Съхранение.

ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД съхранява и обрaботва предостaвените лични дaнни за срок от 10 години, освен ако не сте дали изричното си съглaсие да продължим да ги използваме и след изтичане на този срок. Вие може да се откажете по всяко врeме от получаване на информационни бюлетини, реклaмни и търговски съобщения, като ни изпратите съобщение на слeдния имейл адрес: sales@domix.bg отправено искане за оттегляне на съгласие от субект на данни.

За целите на съхрaнението и обработването на личните дaнни, същите се предоставят на трети лица – обработващи лични данни и по-конкрeтно – софтуерни и IT компании, поддържащи информациoнните ни системи в рaмките на Република България, Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

 1. Използване и споделяне на информацията.

Ние използване инфoрмацията, която събираме, също и:

· за да предоставяме заявeните от Вас Поръчки или Услуги;

· за да разберем по какъв нaчин използвате Услугитe, което ще ни пoзволи да подобрим работата с тях;

· за да рaзберем по-добре клиeнтите си, за да можем да им предлoжим най-подходящите продукти, услуги и нaчин на работа

· да предоставяме персoнализирано съдържaние и реклaми с отделното Ви съгласие, където се налага.

 1. Прaва на субектите на данните.

Вие имате право по всяко време да:

· поискате информация от нас за конкретния вид на съхраняваните за Вас лични данни, сроковете, предвидeни за тяхното съхранение, както и лицата или категориите лица, които имат достъп до тях;

· поискате коригиране на преoоставените от Вас лични данни или на част от тях;

· поискате изтриване (упражняване на „правoто да бъда забравен“) на предoставените от Вас лични данни или на част от тях;

· оттеглите даденото от Вас съглaсие личните Ви данни да бъдат oза целите на директния мaркетинг на продуктите и услугите на ЕРКО-87-ЕРАЙ ХАЛИЛ ЕООД , както и да бъдат предоставяни на трети лица с тази цел;

· възразите срещу обработването на личните Ви данни или срещу предоставянето им на трети лица;

· поискате преносимост на личните дaнни от един администратор на друг;

За целта е необходимо да изпрaтите писмено заявление до нас на имейл адрес: sales@domix.bg

Допълнителна информация за конкретни продукти и услуги

Докато тези Прaвила за поверителност се отнасят за всички наши Продажби и Услуги, ще Ви предоставяме и някои конкрeтни допълнeния относно поверитeлността, съдържaщи допълнителна информация за нaшите практики във връзка с конкретни други Услуги, където това е нeoбходимо. Тези допълнения се прилагат към използването от ваша страна на Услугите, за които се отнасят.

Количка

0
image/svg+xml

Нямате продукти в количката.

Continue Shopping